پیش از نافرمانی آدم از قانون الهی عصمت و عدالت در او وجود داشت اما آدم در طاعت از قانون الهی( عدالت ) استوار نماند و خطای اوست که نوع بشر را در وضعی نهاده که عدالت مطلوب را می بیند ولی توان تحقق بخشیدن به آن را ندارد یعنی ادراک او به مانع اراده اش برخورد می کند ( هوریو - مقاله حقوق طبیعی و آلمان به نقل از استاد دکتر ناصر کاتوزیان )

نام ترکستانی ، نامی آشنا در حوزه حقوق و فناوری اطلاعات است موسسه حقوقی ترکستانی با همکاری جمعی از وکلاء با تجربه دادگستری که عمدتاً از قضات بازنشسته عالی رتبه دستگاه قضایی و نیز اساتید و پژوهشگران دانشگاه می باشد، تشکیل گردیده است.

موسسه با بنیان گذاشتن تفکر وکالت شبکه ای و جذب وکیل در سراسر ایران از طریق سازمان حقوقدانان بدون مرز خدمات حقوقی معقولی را توسط وکلای مجرب خود در سراسر ایران ارائه می نماید.