چارت سازمانی

جناب آقای علیرضا ترکستانی : مدیر عامل موسسه

جناب آقای محمدمهدی ترکستانی : مشاور عالی موسسه

سرکار خانم نفیسه مرادی : معاونت اداری و مالی

سرکار خانم مهندس لیلا مرادی : معاونت ارتباطات و امور بین الملل

جناب آقای مهندس حمیدرضا ترکستانی : معاونت فناوری اطلاعات و انفورماتیک

جناب آقای مهدی(امیر) ربانی : معاونت پشتیبانی